ตารางรหัสสี

ตารางรหัสสี อ้างอิงตามเลขฐาน 16 ในรูปแบบ R G B หรือ รหัสผสมสีของ แดง-เขียว-น้ำเงิน ใช้ตัวเลข 0-9 และตัวหนังสือ A-F ได้สีมากถึง 14 ล้านสี รวมโค้ดสี สำหรับแต่ง website

.

Snow
#FFFAFA
GhostWhite
#F8F8FF
WhiteSmoke
#F5F5F5
Gainsboro
#DCDCDC
FloralWhite
#FFFAF0
OldLace
#FDF5E6
Linen
#FAF0E6
AntiqueWhite
#FAEBD7
PapayaWhip
#FFEFD5
BlanchedAlmond
#FFEBCD
Bisque
#FFFAF0
PeachPuff
#FFDAB9
NavajoWhite
#FFDEAD
Moccasin
#FFE4B5
Cornsilk
#FFF8DC
Ivory
#FFFFF0
LemonChiffon
#FFFACD
Seashell
#FFF5EE
Honeydew
#F0FFF0
MintCream
#F5FFFA
Azure
#F0FFFF
AliceBlue
#F0F8FF
lavender
#E6E6FA
Lavender Blush
#FFF0F5
MistyRose
#FFE4E1
White
#FFFFFF
Black
#000000
DarkSlateGray
#2F4F4F
LightSlateGray
#778899
Gray
#BEBEBE
LightGray
#D3D3D3
MidnightBlue
#191970
CornflowerBlue
#6495ED
DarkSlateBlue
#483D8B
SlateBlue
#6A5ACD
MediumSlateBlue
#7B68EE
LightSlateBlue
#8470FF
NavyBlue
#000080
DimGrey
#696969
SlateGrey
#708090
MediumBlue
#0000CD
RoyalBlue
#4169E1
Blue
#0000FF
DodgerBlue
1E90FF
DeepSkyBlue
#00BFFF
SkyBlue
#87CEEB
LightSkyBlue
#87CEFA
SteelBlue
#4682B4
LightSteelBlue
#B0C4DE
LightBlue
#ADD8E6
PowderBlue
#B0E0E6
PaleTurquoise
#AFEEEE
DarkTurquoise
#00CED1
MediumTurquoise
#48D1CC
Turquoise
#40E0D0
Cyan
#00FFFF
LightCyan
#E0FFFF
CadetBlue
#5F9EA0
MediumAquamarine
#66CDAA
Aquamarine
#7FFFD4
DarkGreen
#006400
DarkOliveGreen
#556B2F
DarkSeaGreen
#8FBC8F
SeaGreen
#2E8B57
MediumSeaGreen
#3CB371
LightSeaGreen
#20B2AA
PaleGreen
#98FB98
SpringGreen
#00FF7F
LawnGreen
#7CFC00
Green
#00FF00
Chartreuse
#7FFF00
MedSpringGreen
#00FA9A
GreenYellow
#ADFF2F
LimeGreen
#32CD32
YellowGreen
#9ACD32
ForestGreen
#228B22
OliveDrab
#6B8E23
DarkKhaki
#BDB76B
PaleGoldenrod
#EEE8AA
LtGoldenrodYello
#FAFAD2
LightYellow
#FFFFE0
Yellow
#FFFF00
Gold
#FFD700
LightGoldenrod
#EEDD82
Goldenrod
#DAA520
DarkGoldenrod
#B8860B
RosyBrown
#BC8F8F
IndianRed
#CD5C5C
SaddleBrown
#8B4513
Sienna
#A0522D
Peru
#CD853F
Burlywood
#DEB887
Beige
#F5F5DC
Wheat
#F5DEB3
SandyBrown
#F4A460
Tan
#D2B48C
Chocolate
#D2691E
Firebrick
#B22222
Brown
#A52A2A
DarkSalmon
#E9967A
Salmon
#FA8072
LightSalmon
#FFA07A
Orange
#FFA500
DarkOrange
#FF8C00
Coral
#FF7F50
LightCoral
#F08080
Tomato
#FF6347
OrangeRed
#FF4500
Red
#FF0000
HotPink
#FF69B4
DeepPink
#FF1493
Pink
#FFC0CB
MediumVioletRed
#C71585
VioletRed
#D02090
Magenta
#FF00FF
Violet
#EE82EE
Plum
#DDA0DD
LightPink
#FFB6C1
PaleVioletRed
#DB7093
Maroon
#B03060
Orchid
#DA70D6
MediumOrchid
#BA55D3
DarkOrchid
#9932CC
DarkViolet
#9400D3
BlueViolet
#8A2BE2
Purple
#A020F0
MediumPurple
#9370DB
Thistle
#D8BFD8
HTML

เอชทีเอ็มแอล

เอชทีเอ็มแอล เป็นภาษามาร์กอัปหลักในปัจจุบันที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูล ในการแสดง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ รวมถึงการสร้างแบบฟอร์ม เชื่อมโยงภาพหรือวิดีโอด้วย โครงสร้างของโค้ดเอชทีเอ็มแอลจะอยู่ในลักษณะภายในวงเล็บสามเหลี่ยม

บทความแนะนำอันดาพลัส ดีไซต์

Follow Us

Newsletter

© Trek. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.