@harvestbtn6403

Autodesk AutoCAD

www.youtube.com/@arm3dcadcreator

แหล่งความรู้: Solidworks
Arm3D Cadcreator เป็นช่องทางของการแชร์ความรู้เทคนิคด้านการออกแบบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แลกเปลี่ยนเทคนิคความรู้ในการออกแบบเครื่องกล