@MetroSOLIDWORKS

Metro SOLIDWORKS

www.youtube.com/@MetroSOLIDWORKS

แหล่งความรู้: Solidworks

ช่องนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีเจตจำนงคือ "การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ SOLIDWORKS สู่สังคม"

โดยท่านสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน SOLIDWORKS ผ่านทางช่องทางนี้ได้ https://www.youtube.com/playlist?list=PL8rioercIXrsIfIh8M0JZWVylFfZL2_7- และถ้าเกิดว่ามีข้อสังสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามปัญหาการใช้งานผ่านทางเว็บ www.metrosystems-des.com

แล้วท่านจะรู้ว่า SOLIDWORKS ง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วย!